Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi Poskytovatelem a Objednatelem při objednávání, poskytování odborných vzdělávacích služeb a vstupenek na akce pořádané Poskytovatelem (dále jen „zboží“)

Vymezení smluvních stran:

Poskytovatelem je ADTENDO s.r.o. se sídlem, Žufanova 1114/1, Praha 6 Řepy, 163 00, IČ: 04075951, DIČ: CZ04075951 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka, C 242053 (dále jen „Poskytovatel“).

Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba (dále jen „Objednatel“), která uskuteční objednávku zboží Poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.zdraveprovas.cz nebo jiným způsobem.

1.       Úvodní ustanovení

1.2.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.      Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.      Úvodní ustanovení

2.1             Objednatel může provádět objednávání zboží přímo z webového rozhraní internetových stránek www.zdraveprovas.cz.

2.2             Při objednávání zboží je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Objednatelem při objednávání služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3.      Uzavření kupní smlouvy

         Webové rozhraní internetových stránek www.zdraveprovas.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní stránek. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3       Pro objednání zboží vyplní Objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek.

4       Před zasláním objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Objednatel vložil. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Objednatele“).

5       Smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele.

6       Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám.

4.      Cena zboží a platební podmínky

4.1.      Cenu zboží může Objednatel uhradit Poskytovateli následujícím způsobem:

4.1.1.    Bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. ú. XXXXXXXXX (dále jen „účet Poskytovatele“)

4.2.      V případě úhrady ceny zboží (zejména vstupenek na akce) pořádané Poskytovatelem je možné zaplatit 50% z částky vstupného předem. Zbývající částku vstupného uhradí Objednatel na místě konání akce.

4.3.      Cena za zboží je splatná do 7 dnů od odeslání objednávky Objednatelem.

4.4.      Objednatel uhradí cenu vzdělávací akce převodem na účet Poskytovatele (č. ú. XXXXXX, u XXXXX) na základě pokynu automaticky vygenerovaného e-mailu po provedení objednávky. Objednatel provede úhradu na své náklady. V případě, že Objednatel neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Poskytovatele, bude Objednateli vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky.

4.5.      Po zaplacení příslušné částky obdrží Objednatel zprávu o jeho závazném zařazení v rámci vzdělávací služby. Řádnou fakturu obdrží Objednatel na e-mail, který uvedl v přihlášce, do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet Poskytovatele.

4.6.      V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4.7.      Případné slevy poskytované z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.

4.9.      Cena vzdělávací služby je vyhlášena společně s termínem konání.

4.10.   Cena vzdělávací služby je uvedena na internetových stránkách Poskytovatele (www.zdraveprovas.cz).

4.11.   Cena vzdělávací služby je pro daný termín pevně stanovená, avšak Poskytovatel si vyhrazuje právo ji měnit.

5.      Definice vzdělávacích služeb Poskytovatele

5.1.      Odbornou vzdělávací službou se rozumí tematický workshop, konference, kurz, seminář nebo přednáška.

5.2.      Poskytovatelem vzdělávacích služeb je ADTENDO s.r.o.

5.3.      Termíny a ceny vzdělávacích služeb včetně všech změn uveřejňuje Poskytovatel na svých internetových stránkách www.zdraveprovas.cz.

5.4.      Poskytovatel může termíny vzdělávacích služeb v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností.

5.5.      Vzdělávací služba bude uskutečněna, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací služby, místa konání a závisí na nákladech Poskytovatele.

5.6.      Výzva a potvrzení k provedení platby na účet Poskytovatele je Objednateli zaslána ihned v automaticky vygenerovaném e-mailu, který současně potvrzuje přijetí jeho přihlášky.  Cenu za služby je nutno uhradit do 7 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však v den pořádání vzdělávací služby v hotovosti. Po tomto datu bude Objednatel vyzván k urychlenému provedení platby, jinak bude jeho objednávka stornována.

5.7.      Pokud není uvedeno jinak, příjem přihlášek končí 7 dní před zahájením vzdělávací služby. V případě, že nebude naplněna maximální kapacita, může Poskytovatel posunout termín uzávěrky přihlášek. O dodatečném podání přihlášky je nutno se informovat telefonicky nebo e-mailem u Poskytovatele. V případě volných míst může zájemce podat přihlášku i po termínu uzávěrky přihlášek.

5.8.      Při naplnění kapacity v místě pořádání vzdělávací služby jsou přihlášení zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Pokud Objednatel neuhradí cenu vzdělávací služby do termínu splatnosti, ztratí pořadí a v případě naplnění kapacity nemusí být přijat.

5.9.      Objednatel, který neuhradí cenu vzdělávací služby v určeném termínu před jejím zahájením (nejpozději v den zahájení v hotovosti) nebude přijat.

6.      Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.      Odstoupení od kupní smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě do 14 dnů. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Objednatel informovat Poskytovatele elektronicky, prokazatelně doručenou emailovou zprávou. Odstoupení od kupní smlouvy může Objednatel zasílat mimo jiné na adresu Poskytovatele či na adresu elektronické pošty Poskytovatele, info@zdraveprovas.cz.

6.2.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

6.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Objednatele přijal.

6.4.      V případech, kdy má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Poskytovatel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Poskytovatel Objednateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Objednatelem.

7.      další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.      Objednatel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.      Poskytovatel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4.      Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5.      Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.      ochrana osobních údajů

8.2.      Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.3.      Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo dále společně vše jen jako „osobní údaje“.

8.4.      Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Objednatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku.

8.5.      Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní internetových stránek www.zdraveprovas.cz) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

8.6.      Zpracováním osobních údajů Objednatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Objednatele předávány třetím osobám.

8.7.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.8.      Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.9.      V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.9.1.    požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.9.2.    požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.10.   Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.      ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.2.      Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele.

9.3.      Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.    DORUČOVÁNÍ

10.2.   Objednateli může být doručováno na elektronickou adresu Objednatele.

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.2.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.4.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5.   Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování Jan Bydžovský, Litoměřická 834/19D, Praha 9, 190 00, adresa elektronické pošty: info@zdraveprovas.cz, telefon 776 867 640.

11.6.   Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. 1. 2016.

11.7.   Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Objednatele, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

V Praze dne 25. 1. 2016